1. KVKK nedir?


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur (KVKK).

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

2. Aydınlatma Metninin Amacı ve Haklara Destek Programı’nın Veri Sorumlusu Konumu


BELLEK Hibe Yönetim Sistemi (HYS) üyelerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10͘. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları BELLEK HYS kullanıcıları ve program web sitesine (www.haklaradestek.org) erişen üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Haklara Destek Programı işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar͘.

3. Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı


Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • BELLEK HYS kullanıcıları ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • BELLEK HYS üyeleri ve web sitesi kullanıcılarının memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda eğitimler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız, çözüm ortaklarımız ve üyesi olduğumuz üçüncü kişi konumunda bulunan internet mecraları ve dijital programlar tarafından BELLEK HYS kullanıcılarına öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili BELLEK HYS üyelerini bilgilendirebilmek,
 • Program ile ilgili BELLEK HYS kullanıcılarının şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

BELLEK HYS kullanıcılarına ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcıların onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, gerektiğinde, paylaşılacaktır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, BELLEK HYS kullanıcılarının rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Haklara Destek Programı tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5͘. ve 6͘. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları


Kanun’un 11͘. Maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından bilgi@haklaradestek.org e-posta adresine, Haklara Destek Programı tarafından geliştirilen 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika çerçevesinde değerlendirilmek üzere, iletilebilecektir. Haklara Destek Programı, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Haklara Destek Programı’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.