Toplantı KVKK – Haklara Destek

Toplantı KVKK

Hakikat Adalet Ve Hafıza Çalışmaları Derneği tarafından Uzaktan ve Yüz Yüze Toplantı, Eğitim Ve Atölye Çalışmalarında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, uzaktan ya da yüz yüze toplantı (sempozyum, panel dahil), eğitim ve atölye çalışması süreçlerinin planlanması ve icrası, online toplantı, eğitim ve atölye çalışması ölçme ve değerlendirme, sertifikasyon süreçleri, denetim ve iç kontrol süreçlerinin planlanması ve icrası, etik dışı davranış ve/veya suistimal vakaları hakkında gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, istatistiklerin tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Dernekler Kanunu ve ilgili tüm mevzuat tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde İl Dernekler Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili idari makamlar, adli makamlar veya kolluk kuvvetleriyle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği tarafından Zoom, Jitsi ve benzeri toplantı, video konferans, web konferans ve webinar uygulamaları aracılığıyla temin edilen ya da yüz yüze toplantıya katılım esnasında beyan ettiğiniz kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel verileriniz, fotoğraf, ses, görüntü, video verileriniz, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği dernek tüzüğümüz ve Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca dernek faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi ve birden fazla kişinin bir araya geldiği toplantı, eğitim ve atölye çalışması gibi dernek faaliyetlerinin COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak yürütülmesin zorunluluğu sebebiyle kamu sağlığının korunması hukuki sebebiyle işlenecektir.

Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@hafiza-merkezi.org e-mail adresinden Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği’ne iletmeniz durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

** Haklara Destek kapanış toplantısı boyunca, bilgilendirme sırasında görüntülerinin alınmasına rıza vermeyen ve bu tutumunu kayıt görevlilerine hatırlatmak amacıyla kırmızı renkli yaka askısı taşıyan katılımcıların görüntüleri mümkün olduğu hallerde kaydedilmeyecek, genel görünümlerde kayıt altına alınan video ve fotoğraflarda yer aldıkları hallerde ise herhangi bir mecrada yayınlanmadan, ilgili kayıtlar düzenlenerek rıza vermeyen katılımcının görüntüleri imha edilecektir.