Sıkça Sorulan Sorular – Haklara Destek

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Sorular

Belediyeler ya da belediyelerin farklı birimleri olarak başvuru yapmamız mümkün mü?

Belediyeler ne yazık ki başvuramıyor. Yalnızca vakıf, dernek ya da kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatifler başvurabilir.

Haklara Destek Programı’na derneklerin kurduğu federasyonlar başvurabilir mi?

Programa başvuru kriterlerinde tüzel kişilik sınırlaması, başvuran kurumun kuruluşuyla ilgili belge ile doğrulanıyor. Eğer başvurmayı planlayan federasyon dernek olarak kurulduysa ve hak temelli çalışmalar yürütüyorsa, seçeneklerden dernek seçip kuruluş belgesini de ibraz ettiği müddetçe bir sorun yaşanmayacaktır.

Bu noktada şunu hatırlatmak isteriz ki eğer federasyon bir çatı kuruluşundan ibaret ise ve kendi tüzel kişiliği dahilinde herhangi bir faaliyet yürütmüyorsa başvuru formunu doldururken zorlanacaktır. Eğer federasyon kendi başına, çatısı altındaki derneklerden bağımsız olarak faaliyet sürdürüyorsa, yukarıda açıklandığı şekilde başvuru yapmasının önünde bir engel bulunmuyor.

Hibe dönemini kapsayan bir yıl için öngörülen kurumsal gelir kaynakları kısmında ön görülen fakat kesinleşmemiş proje gelirleri, özel sektör ile yapılan paydaşlık ve planlanan finansal destekler ve ayni yardımlar yazılabilir mi?

EK-B Bütçe Formunun Beklenen Gelirler çalışma sayfasında hibe dönemi için öngördüğünüz (kesinleşmiş ya da henüz kesinleşmemiş) tüm gelir kaynaklarınızı belirtmeniz gerekir. Beklenen Gelirler tablosu, adından da anlaşılacağı üzere, bir tahmini bütçedir ve daha önceki yıllarda kurumunuzun gelir kaynaklarına bakılarak ya da hibe dönemini kapsayan dönem için beklediğiniz proje gelirleri, özel sektörden beklenen finansal destekler ve dönem içinde muhasebe hesaplarına gelir olarak kaydedilmek kaydıyla ayni katkılar, yıllık ortalama üyelik aidatı gelirleri vs. göz önüne alınarak doldurulabilir.

Hibe dönemi için planladığımız eğitim faaliyetlerinin hizmet alım giderlerini ve organizasyonel bütçe kalemlerini program bütçesine dahil edebilir miyiz?

Eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlerden doğacak hizmet alım vb. maliyetler uygun faaliyet ve maliyet türleri arasında yer almaktadır, dahil edilebilir.

Başvuru kapsamında istenen ek belgeler arasında yer alan “Hibe dönemi boyunca Program’da görev alacak iki kişinin sivil toplum deneyimini gösterir detayda özgeçmişler” hibe döneminde istihdam edilecek kişilere ait özgeçmişler mi olacak?

Kurumunuzda görevli olan ve hibe programının yürütülmesinden sorumlu olacak iki kişinin özgeçmişlerini istiyoruz. Bu kişiler kurum tarafından halihazırda istihdam edilen kişiler olabileceği gibi, kurumun faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde aktif görev alan üyeleri ya da yönetim kurulu üyeleri vb. de olabilirler.

güncelleme: 30 Ekim 2019


EK-B Bütçe Formundaki Beklenen Gelirler Tablosu ve Bütçe Tablosunu nasıl doldurmak gerekir?

Öncelikle, programa başvurmak için her iki tablonun da doldurulması zorunlu. Tabloların eksik ya da yanlış doldurulması başvurunuzun elenmesine neden olabilir. EK-B Bütçe Formunun ilk çalışma sayfasında, formun nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin kısa bir yönerge bulunmaktadır. Ek olarak, www.haklaradestek.org adresinde EK-B Bütçe Formunun nasıl doldurulacağına ilişkin bir videoya ulaşabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Bütçe Tablosu çalışma sayfasında sadece Haklara Destek Programı’ndan talep ettiğiniz uygun maliyetlerinizi belirtmeniz gerekir.
  • Beklenen Gelirler çalışma sayfasında Haklara Destek Programı’ndan talep edilen hibe tutarına ek olarak hibe dönemi için öngördüğünüz diğer gelir kaynaklarınızı belirtmeniz gerekir. Beklenen Gelirler Tablosu, adından da anlaşılacağı üzere, bir tahmini bütçedir ve daha önceki yıllarda kurumunuzun gelir kaynaklarına bakılarak ve hibe dönemi için yapılması planlanan faaliyetler göz önüne alınarak doldurulabilir.
  • Beklenen Gelirler çalışma sayfasının B6 satırında yer alan Haklara Destek Programı’ndan talep edilen hibe tutarı, Bütçe Tablosunda hesapladığınız Toplam Uygun Maliyetler tutarı ile aynı olmalıdır.
  • Haklara Destek Programı’ndan talep edilen hibe tutarı, beklenen yıllık gelirler toplamının % 90’ından fazla olamaz.

Rehberde yer alan “Talep edilen hibe tutarı toplamı, başvurucunun Beklenen Gelirler tablosunda belirttiği hibe dönemi için öngörülen toplam gelirlerinin en fazla %90’ına tekabül etmelidir” ibaresi ne anlama geliyor?

Bir önceki soruda da bahsedildiği gibi başvuruculardan EK-B Bütçe formunda iki çalışma sayfası doldurması beklenmektedir: Bütçe Tablosu ve Beklenen Gelirler Tablosu. Bütçe Tablosu çalışma sayfasında sadece Haklara Destek Programı’ndan talep edilen uygun maliyetler belirtilmeli ve bu tablonun toplamı en az 20.000 en fazla 50.000 Euro olmalıdır. Beklenen Gelirler Tablosunda ise başvurucu kurumun hibe dönemini kapsayan bir yıllık dönem için öngördüğü tüm gelir kaynaklarını detaylandırması gerekmektedir.

“Talep edilen hibe tutarı toplamı, başvurucunun Beklenen Gelirler tablosunda belirttiği hibe dönemi için öngörülen toplam gelirlerinin en fazla %90’ına tekabül etmelidir” ibaresi ise, yukarıda bahsedilen iki çalışma sayfasında belirteceğiniz rakamlar arasındaki orana işaret eder: Haklara Destek Programı’ndan talep ettiğiniz tutar (Bütçe Tablosu toplamı), hibe dönemi için beklenen gelir kaynakları toplamınızın (Beklenen Gelirler Tablosu toplamı) en fazla %90’ına tekabül etmelidir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, €20,000 hibe talep edecek bir kurumun, hibe dönemi boyunca Haklara Destek Programı’nın yanı sıra en az €2,300 tutarında farklı kaynaklardan gelir beklentisi de olmalıdır; dolayısıyla beklenen gelirler tablosu toplamı en az €22,300 olmalıdır. Elbette Program’dan talep edilen hibe miktarı daha yüksekse, beklenen gelirler tablosu toplamı da aynı oranda yüksek olmalıdır.

Beklenen gelirlerde belirtilecek, kurumun karşılayacağı %10’luk gelir ayni katkılarla sağlanabilir mi?

Ayni gelirler/bağışlar beklenen gelir içerisinde gösterilemez.

Bütçe kalemlerine dahil edilecek ekipman tutarlarının talep edilen bütçenin %30’undan fazla olmaması kuralı diğer kalemler için de geçerli mi?

Bütçede yer alacak diğer giderler konusunda böyle bir sınırlandırma yok.

Yarı zamanlı çalışan kişiler bütçede insan kaynakları kalemi altında yer alabilir mi?

Bordrolu (yarı ya da tam zamanlı) personele dair tüm giderler “İnsan Kaynakları” başlığı altında gösterilmelidir.

Kurumda bordrolu çalışmayan ancak hizmet satın alınan kişilere gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve/veya hizmet faturası karşılığı ödenen ücretler bütçenin hangi kaleminde gösterilmeli?

Hizmet satın alınan kişilere gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve/veya hizmet faturası karşılığı ödenen ücretler, bu kişilerin çalıştıkları faaliyet ile ilgili maliyetlere dahil edilmelidir. Örneğin yayınlayacağınız bir raporun çevirisini yapan kişiye tek seferlik yapılacak bir ödemeye ilişkin maliyetler, söz konusu raporu dahil ettiğiniz faaliyetin altında belirtilmelidir.

Destekleyici Belgeler arasında yer alan “Yıllık faaliyet raporu (2018 yılının tamamını kapsayacak şekilde)” için belirlenmiş bir format var mı?

Format ile ilgili bir kısıt/kural yok. Faaliyet raporu kurumun uygun gördüğü biçimde hazırlanabilir ya da halihazırda kurumunuzun faaliyetlerini tanıtmak için hazırladığı bir rapor -gerekliyse- güncellenerek paylaşılabilir. Önemli olan kurumun 2018 yılı içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları kapsamasıdır.

Tüm ekleri ve destekleyici belgeleri sisteme yükleyip başvurumuzu tamamladıktan sonra bir eksiklik ya da sorun farkettiğimizde, başvurumuzu revize edebilir miyiz?

Başvuru tamamlandıktan ve STÖ “başvuruyu tamamla” butonunu işaretledikten sonra başvuru içeriğine dair herhangi bir değişiklik yapılamaz, belge eklenemez. Dolayısıyla “başvuruyu tamamla” butonuna basmadan önce tüm içeriğin doğru, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde yazıldığından emin olmak için tekrar kontrol etmeniz önemle önerilir.

Lütfen başvuru formunda tüm soruları eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan, başvuru formunda yazdığınız bütçe rakamlarının bütçe formunda belirttiğiniz rakamlarla aynı olduğundan (Haklara Destek Programından talep ettiğiniz bütçe kalemlerini gösteren Bütçe Tablosu toplamı ve hibe dönemi için Beklenen Yıllık Gelirler Tablosu toplamı) emin olunuz. Aklınıza takılan sorular olduğunda ya da emin olamadığınız durumlarda lütfen Sıkça Sorulan Soruları okuyunuz; eğer sorunuzun tam olarak cevaplanmadığını düşünüyorsanız lütfen sorunuzu 25 Ekim 2019 tarihinden önce basvuru@haklaradestek.org adresine iletiniz.

Kurum olarak açlık sınırının altında yaşayan insanlar ile ilgili çalışıyor ve gıda yardımı yapıyoruz. Bu programdan gıda yardımlarını karşılamak üzere yararlanabilir miyiz?

“Hayır işleri ve insani yardımlar” uygun olmayan faaliyetler ve maliyetler arasında yer almaktadır. Bu program kapsamında yardım dağıtma ile ilgili faaliyetler ve masraflar karşılanmaz.

güncelleme: 9 Ekim 2019


Başvuru Koşulları

Programın hak temelli çalışma ilkelerine nasıl ulaşabilirim?

Haklara Destek Programı hak temelli çalışma politikaları belgesine web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler tarafından Hak Temelli Yaklaşım, insani gelişme süreci için normatif olarak uluslararası insan hakları standartlarına dayanan ve uygulamada insan haklarını destekleme ve korumaya yönelik, kavramsal bir çerçeve olarak tanımlanır. Gelişim sorunlarının merkezinde yatan eşitsizlikleri analiz etmeyi, ayrımcı uygulamaları ve adil olmayan güç dağılımını düzeltmeyi amaçlar. Uzun vadeli olarak kırılgan ve dışlanmış gruplar için kapsayıcı ve ayrımcılığa karşı çalışmalarla en ağır hak ihlallerini de içerecek şekilde insan, hayvan ve çevre hakları alanında sorumlu kişi ve kurumların sorumluluğunu tanımlamayı ve arttırmayı, hak sahiplerinin haklarını talep etme çerçevesinin güçlenmesi ve katılımını hedefler.

Başvuru ile ilgili sorularımı nasıl iletebilirim?

Başvuru ile ilgili tüm detayları başvuru rehberinde ve web sitesinde bulabilirsiniz. Bu kaynaklardan ulaşamadığınız ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünde cevaplanmadığını düşündüğünüz sorularınızı basvuru@haklaradestek.org adresine e-posta ile iletebilirsiniz. Program ile ilgili en son soru gönderme tarihi 25 Ekim 2019, 17:00’dır. Tüm sorular en geç 1 Kasım 2019 tarihinde yanıtlanır.

Başvuru uygulamasını kullanırken karşılaştığınız teknik sorunları 8 Kasım 2019, 17:00’a kadar teknik@haklaradestek.org adresine iletebilirsiniz. Bu adres üzerinden yalnızca sisteme dair teknik destek gerektiren sorulara yanıt verilecektir.

Üniversite araştırma merkezi olarak programa başvurabilir miyiz?

Programa üniversite araştırma merkezleri başvuramaz.

Yalnızca vakıf, dernek ya da kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatifler başvurabilir.

Başvuru yapabilmek için kurumun başvuru rehberinde belirlenen 4 öncelik alanında faaliyet gösteriyor olması gerekli mi?

Başvuru sahibi STÖ’nün 4 öncelik alanında faaliyet gösteriyor olması başvuru koşulu değildir. Ancak öncelikli faaliyet alanlarında çalışma yapmak değerlendirme sürecinde ayırt edici bir kriterdir.

Üyesi/gönüllüsü olduğum kurumlar için bireysel başvuru yapabilir miyim?

Programa bireysel başvuru yapılamaz.

Şubesi olan kurumların farklı şehirlerdeki şubeleri başvuruda bulunabilir mi?

Evet, ancak sadece genel merkezinden bağımsız tüzel kişiliği olan şubeler Program’a bağımsız olarak başvurabilir. Başvuru sayısında bir sınırlama olmamakla beraber;

  • Şube sayısı 20 veya altı olan STÖ’ler en fazla 2 şube için,
  • Şube sayısı 21 ve üstü olan STÖ’ler en fazla 3 şube için hibe desteği almaya hak kazanabilir.

Bir kuruma en az ve en fazla ne kadar hibe desteği sağlanıyor?

Bir kurum en az 20,000 Euro en fazla 50,000 Euro hibe talep edebilir. Talep edilen hibe tutarı başvurucunun hibe dönemini kapsayan bir yıl için öngördüğü kurumsal gelir kaynaklarının %90’ından fazla olamaz.

2018 yılından önce faaliyet gösteren fakat OHAL döneminde kapanmış/kapatılmış ve 2018 yılı sonrasında yeniden açılmış olan STÖ’ler başvuru yapabilir mi?

OHAL döneminde kapanan/kapatılan ve faaliyetini durdurmuş olan ve Ocak 2018’den sonra yeniden faaliyet göstermeye başlayan ya da yeni bir STÖ olarak çalışmalarını sürdüren ve diğer tüm başvuru koşullarını sağlayan hak örgütleri, özel durumlarını açıklayan bir e-postayı basvuru@haklaradestek.org gönderebilir. Program ekibi kurumunuzun kuruluş tarihine ilişkin başvuru koşulunu sağlayıp sağlamadığını değerlendirecek ve değerlendirme sonucunu beş iş günü içinde e-posta yoluyla bildirecektir.

Kâr amacı gütmeyen bir kooperatifim, bunu kanıtlamamam için ek belge sunmam gerekiyor mu?

Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, içinde kârın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber sunmalıdır. Bu hükmün olmaması durumunda başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu kanıtlamalıdır. Ayrıca kooperatif, kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağına dair Yönetim Kurulu kararını sunmalıdır.

Hibe desteği ile yurtdışında etkinlikler düzenleyebilir miyiz?

Başvuru sahibi STÖ’nün faaliyetlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de gerçekleştirmesi beklenir. Öte yandan üyesi olduğunuz uluslararası bir ağın toplantısına katılmak için ya da uluslararası savunuculuk faaliyetleri kapsamında yapılacak bir ziyaret vb. ile ilgili maliyetler karşılanabilir.

Geçtiğimiz sene AB Türkiye Delegasyonu’ndan başka bir hibe aldık, başvurmamıza engel mi?

AB Türkiye Delegasyonu’ndan geçmiş yıllarda hibe alınmış olması ya da devam eden bir hibeniz olması başvuru için engel değildir. Ancak eş zamanlı olarak herhangi başka bir fon veren kurumdan hibe desteği alınıyorsa talep edilen bütçe kalemlerinin birbirinden farklı olması gerekir.

Başvuru sistemi

BELLEK Hibe Yönetim Sistemi nedir ve nasıl çalışır?

BELLEK Hibe Yönetim Sistemi, Haklara Destek Programı’na yapılacak başvurular ve daha sonra hibenin yönetimi için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Günümüzde pek çok uluslararası fon kuruluşunun çevrimiçi başvuru sistemine geçmesi ve bir yandan matbu başvurulardaki kağıt israfının önüne geçerken bir yandan da dijital teknolojilerin sağladığı hızlı ve detaylı veri toplama imkanları nedeniyle tercih edilmiştir. Başvuru adayları www.haklaradestek.org/basvuru adresinden örgütleri için bir kullanıcı profili oluşturarak başvuru belgeleri ve eklerine ulaşabilecek, sistem içine yerleştirilen yönergeleri takip ederek başvurularını tamamlayabilecektir. BELLEK Hibe Yönetim Sistemi’nin nasıl çalıştığına ilişkin detaylı bir yönergeye www.haklaradestek.org/Belgeler/BellekRehberi adresinden ulaşabilirsiniz.

İnternet bağlantım sık sık kesiliyor. Bu kesintilerden dolayı başvuru formunu doldururken veri kaybetmekten korkuyorum, ne yapabilirim?

Başvuru sistemi belli aralıklarla başvurunuzu kaydediyor. Fakat sağlıklı bir başvuru süreci için sabit internet bağlantısına sahip olmanız, ayrıca doldurulan her bölümün sonunda yer alan “KAYDET” butonuna basmanız tavsiye edilir.

Ancak güvenli ve kesintisiz bir internet bağlantısına erişiminiz yoksa ya da çevrimiçi başvuru ile ilgili çözemeyeceğiniz başka bir teknik sorun yaşıyorsanız, 30.09.2019 tarihine kadar basvuru@haklaradestek.org adresine yaşadığınız sorunu anlatan bir e-posta atarak matbu başvuru yapmak için onay talep edebilirsiniz. Ön yazılı onay alınmadan yapılacak matbu başvurular kabul edilmeyebilir.

Başvuru sistemine giriş için kaç kişi yetkili olabilir?

Her başvurucu STÖ tek bir kullanıcı kaydı oluşturabilir. Kayıt sayfasında bilgisi girilecek “İletişim Kurulacak Kişinin E-posta Adresi” başvuruya ilişkin tüm yazışmaların yapılacağı ve BELLEK’e giriş yaparken kullanılacak adres olarak belirlenmelidir. Bu nedenle “iletişim kişisi” e-posta adresinin düzenli ve sıklıkla kontrol edilen bir adres olması önerilir.

İletişim kişisi ve yetkili kişi arasındaki fark nedir?

Başvuru formunda bilgileri talep edilen yetkili kişi kurumda imza yetkisine sahip; başvuru, sözleşme vb. adımlarda imza sahibi olarak yer alacak kişidir. İletişim kişisi ise başvuru sürecini yürütecek kurumun temsilcisidir. Başvuruya ilişkin tüm yazışmalar (sonuç bildirimi vs.) iletişim kişisi e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.

Bir kurumun “yetkili” ve “iletişim” kişisi aynı olabilir mi?

Evet, ancak bu kişinin kurum adına imza yetkisine sahip olması gerekir.

Başvuru formunu doldurmayı yarım bırakıp daha sonra devam edebilir miyim?

Başvuru formunda kaldığınız sayfayı kaydederek (en alttaki “kaydet” butonuna basarak) sistemden çıkış yapabilir ve daha sonra başvurunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Parolamı unuttum ne yapmalıyım?

Parolanızı biz de göremiyoruz, sadece siz biliyorsunuz. Dolayısıyla unutursanız hatırlatamayız ama başvuru giriş ekranında “Parolamı Unuttum” bağlantısını takip ederek yeni bir parola oluşturmak için kayıtlı adresinize talimat gönderebilirsiniz.

Başvurum açısından faydalı olacağını düşündüğüm ek belgeleri yükleyebileceğim bir alan var mı?

İstenenler dışında ek bilgi gönderilmemelidir. Başvurular değerlendirilirken sadece başvuru belgeleri (EK-A Başvuru Formu, EK-B Bütçe Formu, EK-G Doğruluk Beyanı) ve Başvuru Rehberi’nin 2.2.1 maddesinde sıralanan ve BELLEK Hibe Yönetim Sistem’ine yüklenmesi zorunlu destekleyici belgeler göz önüne alınacaktır. Bu nedenle, bu belgelerin kurumunuz ve faaliyetlerine ilişkin TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşır.

Başvuru dökümanları

Birlikte çalışabileceğimiz potansiyel kurumlar (paydaşlar) ile ilgili bir belge sunmam gerekli mi?

Potansiyel paydaşlar ile ilgili ek bir belge sunulması beklenmez ancak ilgili ve gerekli durumlarda varolan ve potansiyel paydaşlarınızla ilgili bilgileri başvuru formunda belirtebilirsiniz.

Bütçe kalemi olarak belirtilen etki değerlendirme ve finansal denetim zorunlu kalemler mi?

Bütçe formunda yer alan etki değerlendirme ve finansal denetim kalemleri zorunlu bütçe kalemleri değildir. Başvuru sahibi STÖ’nün bütçeye dahil edebileceği kalemleri örneklemek adına bütçe formunda belirtilmiştir.

Araç kiralama ve benzin giderlerini bütçeye dahil edebilir miyim?

Araç kiralama ve benzin giderleri uygun olmayan maliyetlerdir ve bütçeye dahil edilemez.

Mevcut personel giderini bütçeye dahil edebilir miyim?

Personel maaşları bütçeye dahil edilebilir. Bütçe formunda insan kaynakları başlığı altında sunulmalıdır. Tek kural, diğer tüm bütçe kalemleri için olduğu gibi, başka bir fon kuruluşu tarafından desteklenmeyen bütçe kalemlerinin talep edilebilmesidir.

Bütçe kalemleri arasında yer alan günlük ödenek neyi kapsıyor?

Günlük ödenek, kurum personelinizin gece konaklama gerektirmeyen günübirlik iş seyahatlerinden ya da şehir içi görev masraflarından doğan yemek ve şehir içi ulaşım giderlerini kapsar.

Başvuru formuna ek olarak istenen ve dış kurumlardan alınması gereken belgeler son başvuru tarihine yetişmezse, daha sonra sisteme yüklememiz için zaman tanınacak mı?

Başvuru aşamasında, Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1’de sıralanan tüm destekleyici belgeler BELLEK Hibe Yönetim Sistemi’ne yüklenmeden başvuru tamamlanamayacaktır. Bu nedenle talep edilen tüm belgelerin -özellikle dış kurumlardan alınacak dernek/vakıf beyannamesi, güncel faaliyet belgesi gibi- Program’a son başvuru tarihi gözetilerek makul bir süre önce temin edilmesi ve okunaklı bir şekilde taranması önemle tavsiye edilir.