Haberler – Haklara Destek

Destek alacak kurumlar kesinleşti

Değerlendirme ve doğrulama aşamaları sonrasında Haklara Destek Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen örgütler belirlendi. Seçilen 48 sivil toplum örgütü (isim sırasına göre):

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından verilen diğer sivil toplum destekleri

Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur.

Kimler yararlanabilir?
İşsiz/serbest çalışan gazeteciler.

Proje ile gazetecilere gazetecilik yapabilecekleri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri mecralar sağlanarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dört destek aracını kapsar: İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Genç Gazeteciler için Destek Aracı ve Basın Evi Destek Aracı.
Kimler yararlanabilir?
Gazeteciler (işsiz gazetecilere öncelik verilecektir), medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları.

Projenin amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye’deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir.
Kimler yararlanabilir?
Aktivistler (bireyler), STK (tüzel kişiler ve girişimler), dernekler, vakıflar, ağlar, mecralar, birlikler ve hak temelli çalışmalar yürüten şehir meclisleri.

Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek ve kurumsal ve teknik kapasite geliştirme desteği sağlamaktadır.
Kimler yararlanabilir?
STKlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler, çeşitlilikleri ve eşitliği destekleyen, kültür, sanat, eğitim, medya ve bilim gibi alanlarda çalışmalar yapan vakıflar ve üniversiteler.

Projede, İnsan Hakları Savunucularına acil durum koruma hibeleri ve kapasite geliştirme sağlamanın yanı sıra, etkili savunuculuk stratejileri ve İHS ağlarının geliştirilmesi desteklenerek, insan hakları kuruluşlarına kurumsal destek hibeleri sunulmaktadır.
Kimler yararlanabilir?
İnsan Hakları Savunucuları (birey ya da kuruluşlar)

Kaynak Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yetkinlik, şeffaflık, etkililik, hesap verebilirlik ve öz yönetim becerilerinin güçlendirilmesi, çalışma standartlarının ve ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede Yardım Masası Hizmetleri, kurumsal gelişim eğitimleri, dijital güçlendirme ve iyi yönetişim ve kamu-STK iş birliği konularına yönelik destek sağlanmaktadır.
Kimler yararlanabilir?
Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'lar

ETKİNİZ, Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede ayni destek, çevrimiçi kaynaklar, eğitim programları, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim için hareketlilik desteği ve çeşitli düzeylerde insan hakları izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunan STK’lere yönelik ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır.
Kimler yararlanabilir?
İnsan hakları izleme faaliyetlerinde bulunan veya bu faaliyetlerde bulunmak isteyen STK'ler.

BİRLİKTE projesinde, yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) aktif vatandaş örgütleri olarak etkili çoğulculuk ve katılımcı demokraside yer almalarına yardımcı olunmasına yönelik kurumsal kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile STK’lara finansal destek, kurumsal rehberlik, iletişim ve görünürlük desteği sağlanmaktadır.
Kimler yararlanabilir?
Hak temelli çalışmalar yürüten yerel STK'ler ve taban kuruluşlar.