Şeffaflık Politikası – Haklara Destek

Şeffaflık Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI

Şeffaflık Politikası Haklara Destek Programı’nın şeffaflık konusuna olan yaklaşımını ve metodolojisini gösterir. Haklara Destek Programı AB finansmanıyla yürütülen bir proje olarak AB Şikâyet Mekanizması İlkelerini ve ilgili AB proje uygulama talimatıyla tüzüklerini de dikkate alır.

2. AÇIKLIK

Bu politika geçerli bir istisna olmadığı müddetçe hibe programı ve bu program kapsamındaki faaliyetlere ve etkinliklere dair tüm bilgilerin kamuyla paylaşılması yaklaşımını içeren açıklık ve şeffaflık çerçevesinde belirlendi. Bu çerçeve de AB mevzuatı ile uluslararası kabul edilmiş esaslar uyarınca ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayanıyor. Haklara Destek Programı karar mekanizması, çalışma prensipleri ve AB politikalarını uygulama yöntemlerine ilişkin şeffaf olmaya önem verir. Bu şeffaflık da programın güvenilirliğini ve hesap verebilirliğini güçlendirir. Şeffaflık aynı zamanda projenin veriminin, yararlılığının, etkisinin ve sürdürülebilirliğinin artmasına katkıda bulunur. Haklara Destek Programı, şeffaflığı, gerekli bilgilerin, kararların, belgelerin başvuranlarla, muhtemel başvuru sahipleriyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve öteki proje paydaşlarıyla, yani genel olarak kamuyla anlaşılır, ulaşılır ve zamanlı bir şekilde paylaşılması olarak tanımlar.

3. KURUMSAL ÇERÇEVE

Haklara Destek Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanı ile Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung ortaklığında oluşturulan ve Türkiye’deki hak örgütlerinin insan hakları ve demokrasinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunma kapasitelerini arttırmayı amaçlayan bir hibe programı. Program, “İnsan Haklarının Güçlendirilmesi ve Dayanıklılığının Arttırılması: Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekanizması” hibe projesi kapsamında yürütülen bir alt-hibe uygulaması.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik yaklaşık 50 hak örgütüne bir yıl süreyle kurumsal hibe desteğiyle birlikte, programa katılmaya hak kazanan STÖ’lerin kurumsal kapasitelerinin gelişmesine ve etkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak bir rehberlik/eğitim programı uygulanacak.

Haklara Destek Programı, insan hakları ve demokrasinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı. Bu amaçla, Başvuru Rehberinin 2.1 bölümünde belirtilen uygunluk kriterleri doğrultusunda, insan hakları ve demokratik değerlerin güçlenmesine katkıda bulunmak için çaba gösteren ve adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerine dayanan tüm başvurulara ve faaliyetlere açık.

Haklara Destek Programı için başvuru süreci Eylül 2019’da bilgilendirme toplantıları ile başlayacak ve Mayıs 2020’de programa katılmaya hak kazanan STÖ’ler ile sözleşme imzalandıktan sonra uygulamaya geçilecek. Uygulama sürecinin, 1 Haziran 2020 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında olması planlanıyor.

Haklara Destek Programı, hibe desteği alan STÖ’lerin faaliyetlerinin AB politika ve yasalarına saygı çerçevesinde gerçekleştiğinden emin olur; istisna durumlarında da AB politika ve yasalarını referans alır. Avrupa Birliği Antlaşması’nın ilk maddesi açıklık ilkesine atıfla başlar. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 15. maddesine göre Birlik kurum, organ, ofis veya ajansları, iyi bir yönetişimi desteklemek ve sivil toplumun katılımını sağlamak amacıyla, çalışmalarını açıklık ilkesini mümkün olduğunca gözeterek yürütürler. Bu doğrultuda, genişleme ülkelerinden kurumlarının ve kamu idaresinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine önem vermesi beklenir. Bütün kurumların da işlemlerinde şeffaflık sağlaması ve bilgiye erişim konusunda özel hükümlere yer vermesi istenir.

4. BİLGİNİN YAYIMLANMASI

Haklara Destek Programı, şeffaflık ilkesini desteklemek ve teşvik etmek adına rolü, politikaları ve işleri hakkında doğru bilgiyi zamanında ve düzenli olarak paylaşır. Bu amaçla program boyunca geniş bir belge seti yayınlanır. Şeffaflık Politikasıyla beraber temel ilkeleri destekleyen bu belgeler şunlardır:

  • Başvuru Rehberi ve ekleri
  • Başvuru Formu
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Görünürlük Rehberi
  • Hak Temelli Çalışan Örgütler Belgesi
  • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Haklara Destek Programı ayrıca beş şehirde yapılacak tanıtım toplantıları, elektronik ortamda düzenlenecek webinar ve diğer sosyal medya uygulamalarıyla program hakkında bilgi paylaşımında bulunur. Bu belge ve bilgilerin yayılmasında kullanılan ana araç Haklara Destek Programının web sitesidir (www.haklaradestek.org). Adil rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak programla ilgili tüm bilgilendirme bu web sitesi üzerinden yapılır.

Programdan faydalanmaya hak kazanan STÖ’ler web sitesi üzerinden kamuyla paylaşılır. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin ve AB mevzuatının getirdiği sınırlar dahilinde hangi bilgilerin kamuyla paylaşılacağına ilişkin nihai karar Haklara Destek Programı’na aittir.

5. BAŞVURANLAR VE MUHTEMEL BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN BİLGİ

Programa başvurmak isteyen kurumlar, dördüncü bölümde bahsedilen araçlarla web sitesi üzerinden gerekli bilgiye ulaşır. Haklara Destek Programı’nın web sitesine kaydolarak sisteme erişen başvuru sahipleri, başvurularını tamamladıktan sonra kendilerine bir başvuru takip numarası verilir. Başvuru sürecinde belirlenen süre içerisinde, Sıkça Sorulan Sorular kısmında yer alan sorulara ilave bilgi talepleri basvuru@haklaradestek.org e-posta adresine gönderilir. Başvuru sahiplerinden gelen yeni sorular ve yanıtları toplu halde, soru soran kişi/kurum belirtilmeden, soruların iletilmesini takip eden haftanın ikinci günü Program’ın web sitesinde yayınlanır. Böylece bilgiye eşit erişim hakkının korunması gerçekleşir.

6. BİLGİLERİN İFŞASI

Haklara Destek Programı kapsamında üretilen tüm bilgi ve belgeler ifşa edilmemelerini gerektiren kabul edilir bir gerekçe olmadığı müddetçe paylaşılmaya tabiidir. Programa başvuran tüm kullanıcılardan kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle elektronik ortamda paylaşmak için rızalarını vermeleri istenir.
www.haklaradestek.org/Belgeler/KVKK/ adresindeki anlaşma metni bu politika ile ilişkilidir.

Sosyal medya hesapları yasal olarak bu hizmetler içindeki tüm hesaplar da dahil olmak üzere ilgili kuruluşların barındırma hizmetlerine (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) bağlıdır.

7. İSTİSNALAR

Haklara Destek Programı, Şeffaflık Politikasına bağlı olduğu kadar, AB mevzuatı gereği kişisel verileri ve ulusal yönetmeliği korumak adına mahremiyete saygı gösterme vazifesine de sahiptir. Bu sebeple bilgilerin/belgelerin paylaşılmasına getirilen birtakım sınırlamalar vardır. Özellikle de kişisel verilerin korunmasına dair AB mevzuatı gereğince bilgilerin paylaşılması, “kamu yararının” ve “bireyin bütünlüğünün ve mahremiyetinin korunmasını” tehlikeye attığı takdirde bu bilgilere erişim engellenir. Aşağıdaki durumlarda bilgiler paylaşılmaz:

  • Özel veya tüzel kişinin ticari menfaatleri söz konusuysa
  • Bilgi; fikri mülkiyet, mahkeme işlem belgeleri veya hukuki tavsiye kapsamına giriyorsa
  • Teftişlerin, soruşturmaların ve denetimlerin konusuysa
  • Başvuran rızasını vermediyse

8. ŞİKAYET ŞARTLARI

Haklara Destek Programı ve eylemleri tarafından olumsuz etkilendiğini düşünen veya seçim sürecinde bir hata veya usulsüzlükten zarar gördüğüne inanan başvuranlar ve diğer özel/tüzel kişiler sikayet@haklaradestek.org adresine şikayet maili gönderebilir. Şikayetler, iddianın dayandığı olayların şikayetçi tarafından gerçekleştiğinin teyit edildiği tarihten sonraki 10 iş günü içinde gönderilmelidir. Süresi içinde ulaşan şikayetlere 15 iş günü içinde yanıt verilir.