progiletmudur – Haklara Destek

ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı

Zan, 2014 yılından bu yana Türkiye ve Ortadoğu toplumları üzerine sosyal, siyasal ve iktisadi bilimlerin tüm alanlarını kapsayan, bu alanların disiplinler arası bir anlayışla ele alındığı her türlü konu hakkında bilimsel akademik
araştırmalar yürütme, bu yolla edindiği bilgileri kamusal alanda paylaşıma açma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’da yaşayan ve eğitim hakkından yararlanamayanlar destek talebiyle kuruma başvurabilir.

Rosa Kadın Derneği

2018 yılı sonlarında Diyarbakır’da kurulan dernek kadına yönelik toplumsal, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, cinsel, psikolojik her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek, uygulamak, sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve doğayı-doğal yaşamı korumayı, ekolojik bir yaşam inşasını ve demokrasi ve barış kültürünü yayma ve gerçekleştirme amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınları doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler başta olmak üzere, kadın konularını içeren yasa ve uygulamalarda pozitif ayrımcılık uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik lobicilik faaliyetleri yapmak; yasa ve uygulamalar eliyle kadınların mağdur edilmesine ve / veya haklarının ihlaline izin vermeyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi için sivil güç oluşturmak ve savunuculuk yapmak, kadın haklarına dönük çalışmalar yürütmek hak temelli çalışma alanlarımızdandır.

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

2015 yılında kurulan Şiddetsizlik Merkezi, hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirerek hak temelli çalışmalar yürütür. Şiddetsizlik, Şiddetsiz Örgütlenme, Çatışmalara Yaklaşım, Konsensus, Güç Analizi gibi konularda Antrenmanlar (eğitim), Kaynak Üretimi (kitap, kitapçık, makale) ve araştırmalar yapar.

Sivil toplum örgütleriyle şiddetsizlik, şiddetsiz iletişim, çatışma çözümleme, eşitler arası karar alma, grup dinamikleri ve şiddetsiz örgütlenme pratikleri gibi birçok konuda işbirliği yapan Şiddetsizlik Merkezi bu konuda destek taleplerine ve başvurulara her zaman açık.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

SPOD 2011 yılından bu yana LGBTİ+ hakları, siyasal katılım, hukuki danışmanlık, psikososyal destek, akademik çalışmalar yürütüyor.

Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayaliyle Türkiye’deki cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dair kişilerin kimlik ve davranışları yüzünden kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri sosyal politikaları amaçlayan SPoD, savunuculuk çalışmalarının yanında LGBTİ+’lara yönelik örnek hizmet modelleri geliştirerek kamu kurumlarına örnek oluşturmayı, buralardaki ayrımcılığın her şeklini ortadan kaldırmayı ve uzun vadede LGBTİ+’lara özel hizmetleri kamu işbirlikleri ile sunmayı hedefliyor.

SPoD, bünyesinde bulunan çalışan ve gönüllüleriyle LGBTİ+’lara hukuki danışmanlık ve psikososyal destek sağlamaktadır. Ruh sağlığı çalışanları, sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar gibi kilit meslek gruplarına LGBTİ+’larla çalışma konusunda eğitimler vererek uzman ağları oluşturmakta ve hafta içi her gün Danışma Hattı aracılığıyla açılma, ilişki zorlukları, akran zorbalığı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsiyet uyum süreci, askerlik süreci, sosyal hizmet kurumları, HIV ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar gibi konularda LGBTİ+’lara destek sunan dernek, LGBTİ+’ları hedefleyen çalışmalarda işbirliği ve deneyim paylaşımına açık.

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Çalışmalarına 2010 yılında başlayan Sulukule Gönüllüleri Derneği, okulu terki önlemeyi, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Her çocuğun gelişimini destekleyecek yaşam koşullarına ve nitelikli eğitime erişme hakkını savunan, toplumdaki her bireyin de bu hakkın kullanılması konusunda sorumlulukları bulunduğuna inanan dernek çocuk hakları ve yerelde risk altındaki çocuklarla çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bilgi/deneyim paylaşmaya açık.

Temiz Giysi Kampanyası Derneği

Temiz Giysi Kampanyası Derneği’nin temel amacı tekstil işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Dernek bu bağlamda tekstil işçilerinin normal mesai saatlerini aşmadan çalışarak hayatlarını idame ettirebilecekleri bir maaş karşılığında, tamamı doğrudan korunma yöntemleriyle önlenebilir olan meslek hastalıkları ve iş kazalarına yol açmayacak şartlar altında çalışabilmesini hedefliyor ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunuyor.

Tekstil işçilerinin hakları, çocuk işçiliği, ekoloji, kayıt dışı istihdam, yaşam ücreti ve meslek hastalığı meselelerinde işbirliği için diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime ve kampanya, lobicilik, uluslararası ağlar konusunda deneyim paylaşımına açıklar.

Ayrıca meslek hastalığına yakalanan ya da bu konuyla ilgili danışmak isteyen kişiler ya da tekstil işçisi olup iş yerinde ücretini, tazminatını alamayan, kötü koşullarda çalışan kişiler destek amacıyla derneğe başvurabilir.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

1989 yılında kurulan dernek, yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan tüm öğretim elemanları arasında dayanışma ve birliği sağlamak, hak ve çıkarlarını savunmak, bilimsel ve sanatsal çalışmaları özendirmek ve yükseköğretimi özgürce gelişebileceği demokratik ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Türkiye’de üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğretim elemanı, çalışan ve öğrenci) hak ve özgürlükleri için verilen daha geniş mücadelenin ve üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması mücadelesinin de bir parçası olan kurum aynı zamanda demokratik bir toplumun inşası için tüm hak ve özgürlük ihallerine karşı mücadelenin de aktif bir bileşeni.

Yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan tüm öğretim elemanları, öğrencileri hak ve akademik özgürlüklerinin ihlali durumunda derneğe başvurabilir.

Kurum üniversite, eğitim ve öğretim alanında yapılacak her tür araştırma, konferans çalıştay, forum düzenlenmesinde, bu konularda yaşanan sorunların dile getirilmesinde, eleştirilmesinde protesto edilmesinde, Öğretim elemanlarının hak ve akademik özgürlüklerinin mücadelesinde işbirliği yapmaya açık.

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

2007 yılında kurulan MOKİD sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık sağlayan bir kadın merkezi olarak tanınıyor. Şiddet mağdurlarının başvurarak destek talep edebildiği kurum, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum işbirlikleri ve eğitimlere katılım konularında işbirliğine açık.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından verilen diğer sivil toplum destekleri